Децата с увреждания са преди всичко деца

Определенията на закона

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕТЕ

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

„Дете по смисъла на този закон е всяко физическо лице до навършването на 18 години.” (Закон за закрила на детето) 

Водят се дебати във връзка с правното положение на човешкия ембрион и плод от момента на зачеването до раждането. Няма да се намесваме в този спор и когато става дума за бебето преди неговото раждане, ще говорим за ембрион или плод. Съществува засилена защита на бременната жена, но не може да се каже, че правото ни и още повече неговото прилагане дават възможност за самостоятелна закрила на детето преди неговото раждане. 

КАКВО ОЗНАЧАВА „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО“ И КАК СЕ ПРИЛАГА

За да гарантира грижата за децата с увреждания, държавата трябва да осигури адекватна подкрепа на семейството, в което детето с увреждане живее. Нещо повече, право на всеки родител или настойник е да иска и да получи съдействие от органите и лицата, които са отговорни за закрилата на детето (чл. 8, ал. 1 от ЗЗДет.). Родителите могат да изискват от държавата да изпълнява този ангажимент, като посочват онова, което действително им е необходимо, за да осигурят на детето си максимално добра среда да израсне, да се развие пълноценно и да реализира потенциала си. ... още>

ЗАЩИТА ПРИ БРЕМЕННОСТ

Кодексът на труда (КТ) отчита наличието на допълнително качество на жените – бременни жени и жени с малки деца. Съществуват специални правила за бременни жени, които се прилагат от момента на медицинското установяване на бременността до раждането (или съответно до аборта). ... още>

ПОНЯТИЯ ЗА УВРЕЖДАНЕ И ТРАЙНО УВРЕЖДАНЕ

Понятията „увреждане” и „трайно увреждане” са определени в допълнителните разпоредби на Закона за интеграцията на хората с увреждания (ЗИХУ). Според пар. 1 на преходните и заключителни разпоредби на ЗИХУ "Увреждане" е всяка загуба или нарушаване в анатомичната структура, във физиологията или в психиката на даден индивид.” Според пар. 2 "Човек с трайно увреждане" е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.”

Законът за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) не поставя ограничения във възрастта на хората с увреждания, за които се отнася, т.е. това е закон, който се отнася и за деца. ... още>