Децата с увреждания са преди всичко деца

Кога правата Ви са нарушени

ОБЩИ ПРАВИЛА

Детето с увреждане е преди всичко дете. Нито едно право, признато на децата по принцип, не може да бъде отказано на детето с увреждане. Това изглежда очевидно, но за съжаление понякога се забравя.

Независимо дали е с увреждане или не, детето има редица права както според международното, така и според българското право.

Конвенцията на ООН за правата на детето (приета от Общото събрание на ООН с Резолюция 44/25 от 20.11.1989 г.) е основният международен правен акт, който регламентира правата на децата в съвременния свят. Досега Конвенцията е ратифицирана от 193 държави, от България – през 1991 г., а Законът за закрила на детето (ЗЗДет.), който на практика урежда прилагането на принципите, залегнали в Конвенцията, е приет почти 10 години по-късно ‑ през 2000 г. ... още>

 

ПРАВА И ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА СПОРЕД НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Децата имат право да бъдат защитени от всякакви форми на насилие и въвличане в дейности, които могат да бъдат неблагоприятни за тях или да накърняват тяхното достойнство, да бъдат защитени от всякакви форми на експлоатация, политически, религиозни и синдикални дейности (чл. 11 от ЗЗДет.). Децата имат право на защита на тяхната личност – данни за дете не могат да бъдат разпространявани, освен ако това не е необходимо за тяхната защита. В този случай данните се предоставят на компетентните органи (чл. 11а от ЗЗДет.).

Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие и на защита на неговите права и интереси”.  Това право е абсолютно, то не подлежи на никакви ограничения, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, имуществено състояние, религия, образование и убеждения или наличие на увреждане (чл. 10 от ЗЗДет.).

Всяко дете има право свободно да изрази своето мнение „по всички въпроси от негов интерес. То може да търси съдействие от органите и лицата, на които е възложена закрилата му”. (чл. 12 от ЗЗДет. ) Детето се изслушва задължително след навършване на 10-годишна възраст във всяко административно или съдебно производство, в което се засягат негови права и интереси (чл. 15 от ЗЗДет.)

 

Детето има и право да бъде информирано и консултирано, в определени случаи и без знанието на родителите му (чл. 13 от ЗЗДет.). Религиозните права на децата са уредени в зависимост от възрастта – до 14 г. отношението към религията се определя от родителите, а след тази възраст ‑ по съгласие между родителите и детето (чл. 14 от ЗЗДет.).

Основен закон, уреждащ закрилата на децата, е Законът за закрила на детето. ... още>

КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА НА ПРАКТИКА И КАКВО ДА СЕ НАПРАВИ

Всеки родител или настойник, както и всеки специалист в областта на основание горното правило може да изисква създаването на условия и осъществяването на услуги, които да позволят на детето да се включи пълноценно във всички форми на обществения живот (образование, културна дейност, социални контакти и др.), да получи адекватна здравна грижа и да разчита на подкрепа за развитие на своя потенциал. Държавните структури често не проявяват необходимото разбиране, за да се приложи това правило на практика. Възможно е и се случва исканията на родителите да бъдат пренебрегнати или отказани не защото няма законова база те да бъдат осъществени, а защото няма разбиране за това, че законът трябва действително да бъде приложен, както и чия е отговорността за това. Важно е да се знае, че липсата на една услуга, дори липсата на финансиране за осъществяване на определена услуга или създаване на конкретна благоприятна среда, не е оправдание за държавата и нейните служители, не е основание за пренебрегване или неспазване на закона. ... още>

 

СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪПНА ЖИЗНЕНА И АРХИТЕКТУРНА СРЕДА. МОБИЛНОСТ

Според чл. 32 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) държавните органи и органите на местното самоуправление организират устройството и изграждането на урбанизирани територии за населението, включително за хората с увреждания, при условия и по ред, определени в Закона за устройство на територията. Тези условия трябва да са подходящи и за деца. Липсата им твърде често е очевидна.

Правото на достъпна архитектурна среда е добре разбирано от националните съдилища. Съществува изобилна съдебна практика в защита на това право. Нещо повече – там, където са водени повече дела за достъпна архитектурна среда, е започнала промяна на облика на обществените пространства. Така че, ако детето Ви страда от това, че не може да се движи свободно по тротоарите, има проблеми с достъпа до сгради, в които се провеждат важни за него мероприятия и т.н., не се колебайте да поискате промяна – било чрез искане до съответната община, било директно чрез предявяване на иск пред съответния съд. ... още>


ВОДЕНЕ НА ДЕЛО

Методиката на водене на дело за дискриминация излиза извън обхвата на този материал, но все пак е добре да знаете няколко неща за делата по реда на ЗЗДискр. Тези кратки съвети в никакъв случай не изчерпват всички тънкости на процеса, но вярвам, че ще Ви помогнат да придобиете малко повече увереност при защита на правата си. Дадените съвети са приложими във всеки случай, в който намираме, че правата на децата (а и на възрастните) са нарушени поради дискриминация. ... още>