Децата с увреждания са преди всичко деца

От детската градина до професията

ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ 

Децата с увреждания (деца със специални потребности) имат същото право на образование, както и всички останали деца. Увреждането не може да бъде пречка и причина детето да отпадне от образователната система. Държавата e длъжна да му предостави всички улеснения, които да подкрепят процеса на интеграция. Ако поради увреждането си детето не може да се интегрира в общата образователна среда ‑ Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) е институцията, която трябва да осигури възможности за обучение на деца, които имат специални образователни потребности. ... още>

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

Правото на образование засяга не само основното и средното образование. Хората с увреждания имат право на равен достъп и до висше образование, като отново трябва да им бъдат осигурени всички условия, които гарантират равната възможност за реализиране на това право. Какво са длъжни да осигурят висшите училища, за да гарантират равен достъп? ... още>

ОГРАНИЧЕНИЯ

Няма общо ограничение за избора на обучение заради увреждането. Съществуват обаче ограничения в определени учебни заведения за определени дисциплини и определени увреждания – в случаите когато увреждането засяга способност, изначално необходима за обучението.